Mezinárodní zk. řád FCI

Mezinárodní zkušební řád FCI formuluje požadavky na práci tříčlenných záchranářských družstev. Tato družstva jsou totiž považována za základní komponenty při sestavování mezinárodních záchranných týmů pro zahraniční mise.

Preambule

 

Cílem soutěže družstev záchranných psů je zejména prohloubení sounáležitosti mezi členy družstva. Znalost výkonnosti členů družstva, tomu odpovídající ideální nasazení a bezproblémová spolupráce na bázi důvěry je důležitou součástí soutěže. Proto jsme se snažili co možná nejvíce vynechat strnulá pravidla a naopak umožnit co možná nejširší vlastní iniciativu a svobodu při rozhodování při řešení jednotlivých úkolů.

Soutěž družstev záchranných psů je sportovní soutěž, ve které musí pes podávat jednotlivé výkony, které se očekávají od záchranného psa. Účast na soutěžích družstev umožňuje porovnat stav výcviku na sportovní bázi při zahrnutí určitých stresových faktorů, aniž by se přitom zjišťovala schopnost nasazení. Tímto způsobem lze doporučit psovody s vhodnými psy jako dorost pro vysílající organizace.

Úkolem kynologických organizací není zjistit schopnost nasazení, protože pro vážný případ jsou potřebné rozsáhlé logistické předpoklady (např. dopravní prostředky, vybavení všeho druhu), stejně jako vlastnosti psovoda (kondice, zatížitelnost atd.) a dodatečné znalosti psovoda (např. nauka o katastrofách, první pomoc, telekomunikace atd.). Schopnost nasazení může zjistit a přidělit výhradně příslušná vysílající organizace.

Tento předpis pro soutěže družstev záchranných psů byl schválen FCI komisí pro záchranné psy a předsednictvem FCI. Tento předpis byl projednáván a zpracován v německém jazyce. Pro překlady do jiných jazyků a ve sporných případech je rozhodující německý text.

Aktuálnost tohoto předpisu a zkušenosti získané při jeho používání budou přezkoumány a případně změněny, přizpůsobeny nebo rozšířeny nejdříve za pět let. Tento zkušební řád platí pro všechny členské spolky/svazy FCI a IRO.

Usnesení přijalo představenstvo FCI

 

Všeobecná ustanovení

Základní údaje

Soutěže družstev záchranných psů se mohou konat v průběhu celého roku. Pokud nemůže být zaručena bezpečnost osob a zvířat, musí být od konání soutěže upuštěno. Konečné rozhodnutí učiní rozhodčí.

Musí být umožněna kontrola identity předvedených psů kontrolou tetování nebo mikročipů. Oprávnění ke startu nebude uděleno psům, které nebude možné identifikovat.

Soutěží družstev záchranných psů se mohou účastnit psi bez ohledu na velikost, plemeno nebo průkaz původu.

Družstvo záchranných psů je složeno z vedoucího (bez psa) a 3 dvojic (= psovod a pes). Psovod se může ve stejný den účastnit pouze jedné soutěže a během jednoho závodu smí předvádět pouze jednoho psa v jednom družstvu. Pes smí být během soutěže veden pouze jedním psovodem.

Vývěr zvukových a posunkových povelů záleží na psovodovi. Zvukový povel je zpravidla slovo, posunkový povel je dán pohybem těla bez dotknutí se psa.

Družstva s háravými fenami se mohou zúčastnit. Nemocná zvířata a zvířata s podezřením na nakažlivou nemoc nebudou k soutěži připuštěna a nesmějí se přivádět do soutěžního prostoru.

Při neukázněnosti psa dá rozhodčí psovodovi tři možnosti k přivolání. Bude-li cvik proveden až na druhý povel, bude hodnocen známkou nedostatečně. Neuposlechne-li pes ani na třetí zvukový povel, bude tato dvojice z dalšího průběhu zkoušky vyloučena. Zbývající část družstva bude v soutěži pokračovat. Okamžik vydání zvukového povelu určí rozhodčí.

Rozhodčí je oprávněn ukončit práci psa, pokud je zřejmé, že pes není dostatečně připraven, nevykazuje radost při provádění úkolu, je mimo vliv svého psovoda, chová se agresivně nebo má znatelná tělesná omezení. Rozhodčí může v případě nesportovního chování nebo poskytování nedovolené pomoci dát psovodovi výstrahu. Při první výstraze bude odečteno 5 bodů, při druhé výstraze bude daná disciplína přerušena a hodnocena známkou nedostatečně. Hrubé nesportovní chování psovoda nebo agresivní chování psa opravňuje rozhodčího k jejich okamžité diskvalifikaci.
Způsoby označování
Vyštěkávání

Při vyštěkávání se pes zřetelně zaměřuje na ukrytou osobu nebo její pach a musí vyštěkávat nepřetržitě směrem k ukryté osobě, dokud k němu nepřijde psovod a označování neukončí.

Pes se nesmí dotknout ukryté osoby. V případě uzavřeného úkrytu, který je pro psa dostupný, musí pes označovat směrem k místu, odkud vychází pach.
Nálezka

Označuje-li pes nálezkou, dostane na tuto práci na krk zvláštní obojek s připevněnou nálezkou. Obojek musí mít uvolňovací mechanismus, který ochrání psa před zraněním. Pes po nazelení osoby přinese nálezku psovodovi. Předsednutí při odevzdání se nevyžaduje. Po převzetí nálezky a pokynu rozhodčího vede pes psovoda samostatně přímou cestou k ukryté osobě. Psovod přitom musí mít stále kontakt se svým psem. Pes může být připnutý na vodíku.
Vystavování

Pes nejkratší cestou běhá mezi psovodem a ukrytou osobou a láká psovoda k ukryté osobě, případně k místu označení. Kromě toho musí pes u psovoda vykazovat jasný vzorec chování, díky kterému je jednoznačné, že pes označuje. Psovod oznámí vzorec chování rozhodčímu před začátkem pachové práce.
Hrabání

Při vyhledávání v sutinách a lavinové práci se i hrabání považuje za korektní způsob označování. Označování musí být jasné a směřovat k ukryté osobě. Hrabání může být prováděno též ve spojení s vyštěkáváním.
Oprávnění k pořádání akce

Oprávnění uděluje příslušná zastřešující organizace pořadatele (FCI-LAO). Akce se může konat tehdy, jsou-li přihlášena alespoň 4 družstva.
Organizace zkoušek

Vedoucí zkoušek (PL) je zodpovědný za organizační část zkoušek. Zařizuje a kontroluje všechny práce, které jsou potřebné k přípravě a provádění soutěže, zejména postavení překážek pro disciplínu poslušnost a dovednost po dohodě s rozhodčím. Vedoucí zkoušek musí být po celou dobu zkoušky k dispozici rozhodčímu. Rozhodčí musí znát jméno vedoucího zkoušek nejméně 14 dnů před konáním akce.
Odpovědnost

Za případné úrazy v průběhu celé soutěže ručí psovod za sebe i svého psa. Majitel psa zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech způsobené jeho psem. Z tohoto důvodu musí být jako držitel psa pojištěn proti těmto následkům. Pokyny udílené rozhodčím, případně pořadatelem nebo vedoucím družstva plní psovod dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Doklad o úředně nařízením očkování (očkovací průkaz) bude příslušnému rozhodčímu popř. vedoucím zkoušek předložen na žádost před začátkem soutěže.
Věková hranice

První den konání soutěže musí být pes starší 20-ti měsíců.
Posouzení povahy psa

Rozhodčí pozoruje chování psa před začátkem a v průběhu celé zkoušky. Rozhodčí je povinen při zjevných povahových nedostatcích vyloučit psa ze zkoušky a učinit o tom záznam v pracovní knížce.

Posouzení povahy zahrnuje:
jistotu a chování psa k cizím osobám
jistotu a chování psa při působení rušivých vlivů
možnost zátěže i při ztížených podmínkách, jako dlouhodobá práce, při nasazení více psů současně, při velkém teplu či zimě, při působení prachu a kouře, při nadměrném hluku, při silném pachovém zatížení apod.
určení dalších povahových nedostatků jako bázlivost při střelbě, slabost nervů a s ní spojená útočnost, přehnaná ostrost, celková bázlivost a podobné další jevy.
Povinnosti účastníků

Vedoucí družstva je povinen zajistit včasné přihlášení svého družstva ke zkoušce s uvedením podrobných dat dvojic (psovodů + psů). Pokud se družstvo nemůže dostavit včas, musí to jeho vedoucí neprodleně oznámit vedoucímu zkoušek.

Družstvo se v každé disciplíně hlásí a odhlašuje se psem na vodítku v základním postoji. Každý člen družstva nastupující k soutěži se musí dostavit s příslušnou výstrojí a v oblečení odpovídajícímu dané disciplíně.
Povolené pomůcky

Zvlášť pro řešení pachových prací jsou dovolené následující pomůcky za účelem taktické podpory při vyhledávání:
Pískání:
Rozhodčí musí být před začátkem práce informován o použití slyšitelných zvukových signálů.
Vysílačky:
Rozhodčí obdrží jeden přístroj, aby mohl naslouchat.
Dečky nebo řetízkové obojky.
Světýlka nebo zvonky jsou povoleny.
Voda nebo houbička.
Pracovní knížka

Pracovní knížka vydaná příslušnou národní organizací je povinná pro každého účastníka zkoušek a musí být registrována příslušnou národní organizací FCI-LAO nebo IRO-NRO. Před zahájením zkoušky musí být předána vedoucímu zkoušek. Výsledky zkoušek zapisuje vedoucí zkoušek, rozhodčí je kontroluje/í a podepisuje/í.

Na konci zkoušek musí být pracovní knížka vrácena se současným oznámením konečného výsledku. Předčasné ukončení bude do pracovní knížky zaznamenáno s odůvodněním.
Hodnocení

Předvedené výkony se hodnotí body. Udělují se pouze celé body. Za jednotlivé cviky se však mohou udělovat i dílčí body. Pokud při konečném hodnocení zkoušky početně nevyjdou celé body, pak se dílčí body zaokrouhlí směrem nahoru nebo dolu podle celkového dojmu. Pořadí se stanoví podle počtu dosažených celkových bodů. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. Družstva se stejným počtem bodů obsadí stejné místo.
Posudkové listy a formuláře

Platí ustanovení provádějící zastřešující organizace o předávání výsledků či jejich dokumentaci.
Rozhodčí

Zkoušky mohou posuzovat jen kvalifikovaní a zastřešující organizací pořadatele (národní organizace FCI nebo IRO) ustanovení rozhodčí. Jeden rozhodčí smí v jeden den posuzovat maximálně 4 hodiny nepřetržitě a nejvýše 8 hodin celkem. Kromě toho v tomto smyslu platí všechna ustanovení řádu pro rozhodčí příslušné zastřešující organizace pořadatele.

Rozhodnutí rozhodčího/rozhodčích je konečné.
Všeobecné zkratky

FCI Fédération Cynologique Internationale

IRO Internationale Rettungshundeorganisation

LAO Územní organizace

NRO Národní organizace pro záchranné psy

RH-M Soutěž družstev záchranných psů

F Záchranné stopování

FL Plošné vyhledávání

T Vyhledávání v sutinách

L Vyhledávání v lavinách

U+G Poslušnost a dovednost

pro RH-M v oddíle stopa, plocha a/nebo sutiny

U+G-L Poslušnost a dovednost pro RH-M v oddíle lavinaHZ Zvukový povel

SZ Posunkový povel

S Supervizor

PR Rozhodčí

PL Vedoucí zkoušek

FHL Kladeč stopy

M Družstvo

MF Vedoucí družstva

HF Psovod

HFT Tým psovodů
Forma soutěže

O formě soutěže družstev rozhoduje pořadatel. Musí však obsahovat nejméně jednu poslušnost a dovednost a jednu pachovou práci. Počet, výběr a pořadí disciplín je libovolný. Pachové práce mohou být zařazeny dvakrát nebo i vícekrát. Jejich sestavení a pořadí nemá být utvořeno schematicky, nýbrž co možná nejzábavněji pro závodníky, podle možností pořadatele a únosnosti pro závodníky.Disciplína Poslušnost a dovednost U+G

Disciplína Vyhledávání v sutinách T

Disciplína Plošné vyhledávání FL

Disciplína Záchranné stopování F

Soutěže družstev ve vyhledávání v lavinách budou prováděny odděleně od ostatních oddílů pachových prací. Skládají se z U+G+L a alespoň z jedné disciplíny vyhledávání v lavinách.

Disciplína Poslušnost a dovednost při vyhledávání v lavinách U+G-L

Disciplína Vyhledávání v lavinách L

Družstva mohou začít současně, jaké družstvo začne jakou disciplínou, určí los. Při čtyřech disciplínách (1 x U+G, 3 x pachová práce) lze v jeden den zvládnout podle délky přestávek 8 - 12 družstev.
Poslušnost a dovednost (U+G)

Poslušnost je nezbytně nutná k řešení mnoha úkolů a situací a dále při spolupráci psovoda a psa. Pes právě tak potřebuje dovednost, jistotou pohybu a zběhlost v co možná nejrozdílnějších oblastech. Výběr cviků je orientován na nejdůležitější požadavky, které se v této disciplíně kladou na záchranného psa.
Nejvyšší počty bodů za poslušnost a dovednost

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 3 x 10 bodů

Cvik 2: Ovladatelnost psa na vzdálenost 3 x 10 bodů

Cvik 3: Nesení psa a jeho předání 3 x 10 bodů

Cvik 4: Aport volný 10 bodů

Cvik 5: Lávka na sudech 10 bodů

Cvik 6: Vodorovný žebřík 10 bodů

Cvik 7: Vysílání na cíl 10 bodů

Cvik 8: Tunel 10 bodů

Cvik 9: Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Cvik 10: Odložení při vzdálení se psovoda 3 x 10 bodů

Cvik 1 – 10: Koordinace vedoucím družstva 10 bodů

Cvik 1 – 10: Celková sehranost družstva 10 bodů
Všeobecná ustanovení:

Při přihlašování a odhlašování u rozhodčího jsou psi na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a řetízkový obojek. Družstvo nastoupí vedle sebe do řady, vedoucí družstva na levé straně a tři psovodi se psy vedle něj vpravo. Vedoucí družstva může určit pořadí, v jakém budou členové družstva soutěžit. Toto pořadí pak ale musí zůstat zachováno po celou dobu poslušnosti a dovednosti. Vedoucí družstva vede družstvo a může mu velet.

Rozhodčí zkouší ovladatelnost bez vodítka, ovladatelnost psa na vzdálenost, nesení psa a jeho předání a odložení při vzdálení se psovoda jako skupinovou práci.

Záleží na psovodovi, jaký povel si zvolí pro provedení cviku, musí však jít o krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem platí za jeden zvukový povel. Posunkové povely jsou možné pouze tehdy, pokud jsou výslovně povoleny. Potřebuje-li pes k provedení cviku druhý povel, bude hodnocení práce sníženo o dvě známky.

Psi mají cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Fáze mez jednotlivými cviky nebudou hodnoceny. Krátké motivování psa mezi jednotlivými cviky a jeho pochválení po skončení cviku je povoleno. Před začátkem dalšího cviku musí psovod se psem zaujmout nový základní postoj.

V základním postoji sedí psi těsně a rovně u levého boku psovodů lopatkou vždy v úrovni kolen psovodů. Při odvolání psů z čelního předsednutí do základního postoje mohou psi zajmout polohu přímo nebo oběhnutím psovoda.

Každý cvik začíná na pokyn rozhodčího.

Pořadí cviků 4 – 9 je stanoveno. Psovod se psem předvede po dvou cvicích (č. 4 a 5, č. 6 a 7 a č. 8 a 9) jako blok. Vedoucí družstva určí, který psovod se psem předvede jaký blok cviků.

Prováděcí ustanovení

1. Ovladatelnost bez vodítka 3 x 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Travnatá plocha o minimálním rozměru 50 x 70 metrů základní plochy.

Schéma pro ovladatelnost bez vodítka připojené v příloze musí být dodrženo. Rozhodčí smí učinit pouze jedinou výjimku, že na základě místních poměrů změní směr úhlů, což musí učinit pro všechny zkoušené stejně.

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob, ve skupině budou dvě osoby s připoutaným psem (pes a fena). Skupina se pohybuje do kruhu ve směru hodinových ručiček.
Povolené povely psovoda:
Buď krátký zvukový nebo posunkový povel k chůzi u nohy, který je možné udělovat znovu při každém vykročení nebo každé změně způsobu chůze.
Provedení cviku:

Vedoucí družstva vede svou skupinu a smí udělovat základní povely pro vykročení, obraty, změny způsobu chůze a zastavení.

Ze základního postoje musí psi následovat psovoda po zvukovém povelu k noze pozorně, radostně a přímo, vždy rovně u levého boku psovoda lopatkou v úrovni kolen psovoda, a dále se musí při zastavení samostatně, rychle a rovně posadit.

Na začátku cviku jde družstvo, složené z vedoucího a tří dvojic (psovod + pes), bez zastavení 50 kroků po středové linii přímým směrem v normálním tempu chůze; po obratu čelem vzad a dalších 10 - 15 krocích předvede poklus a pomalou chůzi, vždy nejméně 10 kroků. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně jde družstvo několik kroků v normální chůzi, předvede bez změny způsobu chůze první obrat 20 – 25 kroků, druhý obrat 25 – 30 kroků, obrat čelem vzad, po dalších 10 – 15 krocích normální chůze se zastaví a zůstane stát v základním postoji. Po dalších 10 – 15 krocích v normální chůzi následuje obrat 20 – 25 kroků v normální chůzi zpět ke středové linii, kde zaujme základní postoj.

Ze základního postoje předvedou tři dvojice (psovod + pes) na pokyn vedoucího družstva, jednotlivě za sebou, dílčí cvik průchod skupinou osob.

Skupina osob se pohybuje do kruhu ve směru hodinových ručiček.

Ze základního postoje obchází dvojice normální chůzí, proti směru hodinových ručiček, v těsné blízkosti skupinu osob. Každý zkoušený pes se musí přímo potkat se psem vedeným ve skupině osob. Dvojice se jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté psovod provede svého psa normální chůzí s obraty ve formě osmičky skupinou osob, zastaví se uprostřed a pes samostatně zaujme základní postoj. Dvojice následně normální chůzí opustí skupinu a zařadí se zpátky do svého družstva, kde zaujme základní postoj.

Při provádění ovladatelnosti bez vodítka budou na pokyn rozhodčího vystřeleny dvě rány (ráže 6 - 9 mm). Psi se musí k výstřelům zachovat lhostejně.
Hodnocení:

Předbíhání, vychylování se psa do stran, zpožďování psa, pomalé nebo váhavé šikmé usedání, sklíčenost psa anebo dodatečné zvukové/posunkové povely a pomoc tělem psovoda snižují odpovídajícím způsobem hodnocení.

Předvede-li se pes při střelbě plaše, bázlivě nebo agresivně, je ze zkoušky vyloučen. Reaguje-li pes na výstřel lehce nejistě nebo výbojně, bude hodnocen podmíněně chybně, pokud zůstává i nadále ovladatelný. Plný počet bodů může získat pouze pes s lhostejným chováním vůči střelbě a hluku. Při diskvalifikaci psa zbytek družstva pokračuje. Diskvalifikovaný pes dostane za ovladatelnost a poslušnost 0 bodů a nesmí pokračovat v dalších disciplínách soutěže. Počet bodů, které získal předtím v pachové práci, se však započítává.
2. Ovladatelnost psa na vzdálenost 3 x 10 bodů
Povolené povely psovoda:
Krátký zvukový nebo posunkový povel k chůzi u nohy, který je možné udělovat znovu při každé fázi cviku a při závěrečném postavení se do základního postoje;
buď zvukový a/nebo posunkový povel pro každé přivolání;
buď jeden zvukový a/nebo jeden posunkový povel k usednutí;
buď jeden zvukový a/nebo jeden posunkový povel k odložení v leže;
buď jeden zvukový a/nebo jeden posunkový povel k odložení ve stoje.
Provedení cviku:

Cvik předvádějí všechny tři dvojice (psovod + pes) na pokyn vedoucího družstva synchronně, ne však po souběžné linii (viz schéma 2).

Vedoucí družstva vede družstvo a smí udílet základní povely pro vykročení, usednutí, instruování psovodů, přivolání psů, odložení v sedě, odložení v leže, přivolání a základní postoj. Jde společně s psovody v jednotlivých fázích cviku až do okamžiku odložení psů v sedě, kdy zůstává stát. Z tohoto místa může pokračovat ve vedení svého družstva.

Vedoucí družstva a tři psovodi, každý s nepřipoutaným psem u nohy, vykročí ze základního postoje přímým směrem. Po přibližně 10-ti až 15-ti krocích psi na zvukový povel „sedni“ a/nebo posunkový povel rychle sednou, aniž by psovodi přerušili či měnili způsob chůze nebo se ohlíželi. Po dalších cca. 40-ti krocích v přímém směru se psovodi zastaví a otočí čelem ke svým klidně sedícím psům. Na pokyn rozhodčího umožní vedoucí družstva psovodům přivolat si své psy za použití zvukového a/nebo posunkového povelu. Jakmile psi rychle a radostně doběhnou přibližně na polovinu vzdálenosti, dají psovodi zvukový a/nebo posunkový povel „lehni“, po kterém psi ihned ulehnou. Na další pokyn rozhodčího a v koordinaci s vedoucím družstva si psovodi přivolají své psy za použití zvukového a/nebo posunkového povelu k „přivolání“. Psi mají přiběhnout radostně, rychle a mají se těsně posadit před své psovody. Na zvukový nebo posunkový povel psi zaujmou základní postoj.
Hodnocení:

Za chyby v provedení, pomalé, neklidné nebo pozdní usednutí, ulehnutí, zastavení, příliš pomalé přicházení a předsednutí bude odpovídajícím způsobem sníženo hodnocení.

Za každou jinou než požadovanou polohu psa budou sraženy 2 body.
3. Nesení psa a jeho předání 3 x 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Startovní pozice: psy lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště (např. pomocného stolu).

Tři pomocníci.
Povolené povely psovoda:
Jeden zvukový nebo posunkový povel pro startovní pozici, k „přivolání“ a k „uvedení do základního postoje“.
Provedení cviku:

Družstvo běží během provádění celého cviku paralelně vedle sebe, vedoucí družstva vlevo, vedouce své družstvo, a tři psovodi po jeho pravé straně.

Ze základního postoje smí psovodi udělit svým psům zvukový nebo posunkový povel k zaujetí startovní pozice, která usnadní zvedání psů. Kontroly odstupu psovodů a jejich psů nejsou na chybu.

Ke zvedání psů lze použít zvýšené stanoviště, vedoucí družstva však musí zajistit harmonii provádění cviku.

Psovodi nesou své psy cca. 10 m rovným směrem a poté je předají druhé osobě. Vedoucí družstva a psovodi zůstanou stát a druhé osoby poponesou psy dalších 10 m a pak postaví na zem. Psi zůstanou stát na místě, kde byli postaveni, dokud je psovodi na pokyn rozhodčího a vedoucího družstva nepřivolají k sobě za použití zvukového nebo posunkového povelu. Psi mají přiběhnout rychle, radostně a mají se těsně posadit před své psovody. Na zvukový nebo posunkový povel psi zaujmou základní postoj.

Psi nesmějí ke svým psovodům ani k pomocným osobám projevit útočnost. Při nesení musí být psům umožněn volný pohyb ocasu.
Hodnocení:

Psovi, který při nesení nespolupracuje, chová se neklidně, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem vymaňuje, bude odpovídajícím způsobem sníženo bodové hodnocení.

Pes, který bude při provádění tohoto cviku seskakovat, bude hodnocen známkou nedostatečně.

Přílišná plachost nebo útočnost vůči psovodům nebo pomocným osobám vede k diskvalifikaci. Při diskvalifikaci jednoho psa zbylá část družstva pokračuje. Diskvalifikovaný pes dostane za poslušnost a dovednost 0 bodů a nesmí dál pokračovat v soutěži. Body, které získal do okamžiku své diskvalifikace za pachovou práci, však budou započítány.
4. Aport volný 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Předmět běžné potřeby psovoda, který má psovod u sebe během provádění celého oddílu zkoušky.
Povolené povely:
Jeden zvukový nebo posunkový povel k „přinesení předmětu a „zaujmutí základního postoje“;
jeden zvukový povel k „odevzdání předmětu“.
Provedení cviku:

Psovod ze základního postoje odhodí jeden předmět běžné denní potřeby do vzdálenosti asi 10-ti kroků. Zvukový nebo posunkový povel k „přinesení“ může být dán, až když odhozený předmět leží klidně. Pes, který sedí nepřipoutaný vedle svého psovoda, má na jeden zvukový nebo posunkový povel k „přinesení“ rychle doběhnout k předmětu, tento ihned uchopit a stejně rychle jej přinést svému psovodovi. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu jej psovod po krátké přestávce zvukovým povelem k „puštění“ neodebere. Na zvukový nebo posunkový povel pes zaujme základní postoj.

Psovod nesmí v průběhu celého cviku opustit své stanoviště.
Hodnocení:

Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda, i když neopustí své stanoviště, dále chyby v provedení základního postoje, pomalé vyběhnutí, chyba při uchopení, pomalé přiběhnutí, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a ukončení cviku budou hodnoceny ztrátovými body.

Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, bude cvik hodnocen nedostatečně.

Pokud pes nepřinese aport, bude cvik hodnocen 0 body.
5. Lávka na sudech 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:
dřevěná fošna: délka cca. 4 m, šířka cca. 0,30 m, tloušťka fošny cca. 0,04 m;
2 sudy stejné velikosti: o průměru cca. 0,40 m;
pohyb fošny ve směru běhu musí být vymezen pevnými zarážkami ve vzdálenosti 0,20 m.
Povolené povely psovoda:
Jeden zvukový a/nebo posunkový povel k „vyskočení“;
jeden zvukový povel k „setrvání“;
buď jeden zvukový a/nebo jeden posunkový povel pro každé další „pokračování v chůzi“.
Provedení cviku:

Psovod se psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od překážky základní postoj. Na zvukový povel k „vyskočení“ a/nebo posunkový povel pes vyskočí na pohyblivou lávku a na zvukový povel k „setrvání“ se ve směru pohybu ihned zastavuje. Psovod na pokyn rozhodčího jde ke svému psovi, vydává zvukový povel k „pokračování v chůzi“ nebo posunkový povel a jde podél psa až na konec lávky. Pes musí na konci lávky zůstat samostatně stát. Na pokyn rozhodčího dává psovod psovi zvukový nebo posunkový povel k „pokračování“ a ujde několik kroků za lávku. Tam se zastaví a jeho pes samostatně zaujímá základní postoj.

Pes musí projít lávku po celé délce, nesmí předvádět bázlivost ani seskakovat.
Hodnocení:

Váhavé vyskočení na lávku, nejistá chůze po lávce, chyba při zastavení nebo seskočení bude hodnocena příslušnými ztrátovými body.
6. Vodorovný žebřík 10 bodů
Předpoklad pro provedení cviku:

Překážka: nehybný dřevěný žebřík s příčkami, vodorovný, s náběhem
žebřík: délka cca. 4 m, šířka cca. 0,50 m,
rozestup příček 0,30 m, šířka příček 0,05 m;
dvě podpěry: výška cca. 0,50 m;
náběh: délka 1,20 m, šířka 0,50 m, příčné výztuhy jako pomoc při náběhu jsou dovoleny.
Povolené povely psovoda:

Jeden zvukový a/nebo jeden posunkový povel k „vyběhnutí na žebřík“;

buď jeden zvukový nebo jeden posunkový povel k „uvedení do základního postoje“.
Provedení cviku:

Psovod se psem zaujme v dostatečné vzdálenosti před překážkou základní postoj. Na zvukový a/nebo posunkový povel pes vyběhne přes náběh na žebřík, tento samostatně přejde až na poslední příčku, na které se zastaví. Jakmile pes předními tlapkami vstoupí na první příčku žebříku, vydá se psovod za ním, aniž by se však dotknul psa nebo žebříku. Na konci žebříku psovod psa sundá na zem a pes na zvukový nebo posunkový povel zaujme základní postoj.
Hodnocení:

Váhavé nebo ukvapené vyběhnutí nebo chůze, nejistá chůze po žebříku, jednotlivé kroky po bočnici nebo nedoběhnutí až na konec žebříku bude hodnoceno příslušnými ztrátovými body.

Pes, který velkou část žebříku přejde po bočnici, nebo jehož kroky vykazují značnou nejistotu, který mezi jednotlivými příčkami propadává nebo potřebuje pomoc svého psovoda, bude ve cviku hodnocen nedostatečně.

Pokud pes ze žebříku seskočí, bude cvik hodnocen 0 body.
7. Šplh přes šikmou stěnu 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:
šikmá stěna: výška cca. 1,80 m, šířka cca. 1,20 m, úhel: XXX.
Povolené povely psovoda:
Jeden zvukový a/nebo jeden posunkový povel k „překonání překážky“;
jeden zvukový povel k „setrvání na místě“;
buď jeden zvukový nebo jeden posunkový povel k „uvedení do základního postoje“.
Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a/nebo posunkový povel pes překoná šplhem šikmou stěnu. Na zvukový povel pes musí vsedě, vleže nebo ve stoje zůstat za překážkou. Psovod se následně vydá za svým psem a za pomoci zvukového nebo posunkového povelu psa uvede do základního postoje.
Hodnocení:

Za váhání před překážkou, nejistý šplh a pomoc ze strany psovoda bude odpovídajícím způsobem sníženo bodové hodnocení.

Cvik bude hodnocen 0 body, pokud pes nepřešplhá přes překážku nebo pokud psovod opustí své stanoviště předtím, než udělí psovi povel k setrvání na místě.
8. Tunel 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:
pevný vstup do tunelu, výška 0,50 m, délka 3 m;
následuje část pro plazení z měkkého materiálu o délce 3 m.
Povolené povely psovoda:
Jeden zvukový a/nebo jeden posunkový povel k „proběhnutí“;
jeden zvukový povel k „zastavení“;
buď jeden zvukový nebo jeden posunkový povel pro „základní postoj“
Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel k „proběhnutí“ anebo posunkový povel musí pes proběhnout tunelem. Po vyběhnutí z tunelu musí pes na zvukový povel k „zastavení“ zůstat stát. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke svému psovi a na zvukový povel k „zaujmutí základního postoje“ nebo posunkový povel uvede psa do základního postoje.
Hodnocení:

Váhavé vyběhnutí a proběhnutí bude odpovídajícím způsobem penalizováno.

V případě, že pes neopustí tunel, bude cvik hodnocen nedostatečně.
9. Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Nářadí:
1 značka pro startovací místo;
1 značka pro středové místo;
3 výrazné objekty ve vzdálenosti 40 m,
plocha cca. 1 m x 1 m, výška max. 0,60 m
(paleta, stůl a podobně).
6 variant, ve kterých bude graficky znázorněno pořadí označených objektů.
Povolené povely psovoda:
Jeden zvukový a posunkový povel k „vyběhnutí ke středové značce“;
jeden zvukový povel k zastavení;
po jednom zvukovém a posunkovém povelu k vyběhnutí k označeným objektům;
po jednom zvukovém povelu pro vstoupení / vyskočení / setrvání na každém ze tří označených objektů;
buď jeden zvukový nebo posunkový povel k přivolání;
buď jeden zvukový nebo posunkový povel k uvedení do základního postoje.
Provedení cviku:

Vedoucí družstva si před začátkem cviku vylosuje variantu, která bude určovat pořadí označených objektů, ke kterým má být pes vyslán.

Psovod zaujme se svým psem základní postoj ve výchozím bodě. Psovod na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou polohu, vysílá svého psa zvukovým a jedním posunkovým povelem k označenému bodu do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes doběhne k požadovanému bodu, obdrží zvukový nebo posunkový povel k „zastavení“. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou polohu, zvukovým povelem k „vyběhnutí k vyznačeným bodům“ a posunkovým povelem k prvnímu určenému bodu. Na zvukový povel pro „vyskočení a setrvání“ má pes na něj určený bod vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá se zvukový a posunkovým povelem k dalšímu bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. Totéž platí i pro třetí určený bod.

Z třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým povelem k „přivolání“ a posunkovým povelem zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový povel pro „základní postoj“ nebo posunkový povel pes zaujímá základní postoj.

Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku los. Ve spojení s posunkovým povely ukazujícími směr je povolen vždy jeden výpad.
Hodnocení:

Váhavá vyběhnutí k první značce nebo některému z určených bodů, silné vychýlení se z ideální linie, změna tempa, váhavé vyskočení na značku nebo svévolné opuštění určeného cílového bodu, pomoc ze strany psovoda jako více povelů nebo chyby při ukončení cviku budou odpovídajícím způsobem penalizovány. Ve spojení s posunkovým povelem ukazujícím směr je povolen vždy jeden výpad do strany, který nebude považován za pomoc tělem

Při nedodržení vylosovaného pořadí označených objektů nebo opuštění stanoviště psovodem bude cvik hodnocen nedostatečně.
10. Odložení při vzdálení se psovoda 3 x 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Tři označená místa pro psy a tři označená místa pro feny.
Povolené povely psovoda:
Po jednom zvukovém nebo posunkovém povelu k „odložení“;
buď jeden zvukový nebo posunkový povel pro „posazení se“.
Provedení cviku:

Po cviku 3 se družstvo vydá na místo, které určí rozhodčí. Na znamení vedoucího družstva odloží psovodi své psy za použití zvukového nebo posunkového povelu k „odložení“, aniž by u nich zanechali nějaký předmět. Tři psovodi a vedoucí družstva odejdou nejméně 40 kroků do druhého místa, které určí rozhodčí, a zůstanou klidně stát otočeni ke psům.

Na pokyn rozhodčího si první psovod vyzvedne svého psa a předvede s ním cviky 4 a 5. Po ukončení cviků odloží svého psa zpátky na určené místo a zařadí se do svého družstva.

Druhý psovod za obdobného postupu předvede cviky 6 a 7, třetí psovod cviky 8 a 9.

Odložení psi musí bez jakéhokoliv ovlivňování psovodem zůstat klidně ležet po celou dobu předvádění cviků 4 až 9.

Družstvo se na pokyn rozhodčího vrátí ke svým psům a psovodi dají na nový pokyn rozhodčího a znamení vedoucího družstva zvukový povel k „posazení“. Psi se musí rychle a přímo posadit.
Hodnocení:

V případě, že pes leží neklidně, příliš brzy vstane/sedne si nebo při vyzvednutí jde naproti svému psovodovi, dále v případě neklidného chování psovoda nebo poskytování další skryté pomoci budou uděleny příslušné penalizační body.

Pokud pes na určeném místě nezalehne, nýbrž zůstane stát či sedět, aniž by však opustil místo svého odložení, bude cvik tohoto psa hodnocen nedostatečně.

Vzdálí-li se pes z místa odložení o více než tři metry, bude cvik tohoto psa ohodnocen 0 body.

Tato část zkoušky končí odhlášením družstva a sdělením hodnocení ze strany rozhodčího.

Vyhledávání v sutinách

Záleží na družstvu, jaké si vybere prostředky a taktiku řešení.

Hledat popř. najít může současně více psů. Vedoucí družstva určí, která dvojice (psovod a pes) z jeho družstva půjde do nasazení nebo se má z něho vrátit. Během vyhledávání musejí být nasazeny všechny tři dvojice družstva, které se účastní soutěže.

Členové družstva by měli spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Pes připravený k vyhledávání je vysílán do prohledávaného prostoru bez dečky a obojku.

Způsob označení záleží na psech.
Nejvyšší počty bodů za vyhledávání v sutinách

Nejvyšší počet bodů 260 bodů

Nalezení osob: 3 osoby, každá za 60 bodů 180 bodů

Spolupráce a kázeň soutěžního družstva 30 bodů

Vedoucí družstva (taktika a její realizace) 50 bodů
Všeobecná ustanovení:
Prohledávaný prostor: zcela nebo částečně zničený objekt, který může být složen z různého stavebního materiálu, nejméně 5 000 m2, v jedné úrovni nebo rozdělený do více podlaží.

Součástí prohledávaného terénu musí být temné nebo duté prostory, hloubkové úkryty s hloubkou zásypu cca. 2 m a úkryty ve výšce min. 2 m. Prohledávání pouhé budovy není povoleno, avšak do prohledávaného prostoru mohou být zahrnuty jednotlivé místnosti.
Ukryté osoby: 3 osoby, zakryté.
Psovi nesmí být umožněn zrakový ani dotykový kontakt, zakrytí osob má být velmi nenápadné. Psovi musí být znemožněno, aby za ukrytou osobou vnikl vstupním otvorem. Ukryté osoby musí ležet od sebe ve vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité úkryty lze použít i opakovaně, při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí chybného označení. Použité úkryty, které nebudou obsazené, zůstávají otevřené. Ukryté osoby musí zaujmout svou polohu 15 minut před uvedením psa. Ukryté osoby jsou asistenty rozhodčího a musí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly. Není bezpodmínečně nutné, aby označené osoby vystoupily z úkrytu. Nalezené osoby vyprošťují na pokyn rozhodčího pomocníci.
Rušivé vlivy: doutnající oheň, hluky motoru, údery kladivem, bubny, atd.
Pomocníci: do 15 minut před začátkem prvního prohledávání je prostor sutin křížem krážem procházen nejméně 3 osobami s jedním zkušebním psem, bezprostředně před uvedením a během práce psa prostor sutin křížem krážem projdou nejméně 3 osoby bez psa.
Doba vypracování – maximálně 20 minut.
Prováděcí ustanovení:

Během vyhledávání musejí být nasazeny všechny tři dvojice (psovod a pes) soutěžního družstva. Výměnu dvojice, která provádí vyhledávání, určuje vedoucí družstva. Vyhledávat může současně více dvojic družstva.

Soutěžní družstvo musí se svými psy vyčkat mimo dohled na zavolání. Poté obdrží popis situace ve formě náčrtku. Prohledávaný prostor je buď vymezený vizuálně nebo jeho hranice jsou jasně rozpoznatelné. Vedoucí družstva může použít každý systém vyhledávání, který se zdá být vhodným, a také libovolný počet psů. Rozhodčí musí být co možná nejpřesněji informován o zvolené taktice.

Vedoucí družstva oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledávání, jakým způsobem označují psi v jeho družstvu. Označení je přípustné vyštěkáváním, přinesením nálezky a vystavováním. Pouze u označování přinesením nálezky může mít pes za účelem připevnění nálezky obojek, který bude vybaven uvolňovacím mechanismem chránícím psa před poraněním. S připraveností družstva k vyhledávání, kterou oznamuje rozhodčímu vedoucí družstva, a startovním signálem rozhodčího začíná běžet čas.

Vedoucí družstva smí vstupovat do prohledávaného prostoru, psovod pouze na pokyn rozhodčího.

Pokud pes označí, oznámí to psovod vedoucímu družstva. Než psovod vstoupí do prohledávaného prostoru, musí vedoucí družstva sdělit rozhodčímu, kde chce lokalizovat ukrytou osobu, nebo zda-li si chce nechat místo domnělého nálezu potvrdit další dvojicí (psovod a pes). Rozhodčí teprve poté dá souhlas k vyzvednutí psa. Označí-li další pes, který byl přivolaný k potvrzení, ukrytou osobu, ohlásí jeho psovod vedoucímu družstva nález, který vedoucí družstva sdělí rozhodčímu. Rozhodčí dá poté souhlas k vyzvednutí potvrzujícího psa. Pes se vyzvedává vždy přímou cestou.

Ve vyhledávání je možné znovu pokračovat poté, co psovodi a psi opustí prohledávaný prostor. Psovodi posílají psy k dalšímu prohledávání terénu vždy z vnější části. Posílání psů přímo z místa nálezu není povoleno.

Vyhledávání v sutinách končí, když vedoucí družstva ohlásí třetí označení, nebo uplynutím maximální doby pro vyhledávání.

Úkol končí oznámením hodnocení ze strany rozhodčího.
Hodnocení:

Za každou nalezenou osobu bude uděleno 60 bodů nezávisle na kvalitě označení, jakmile vedoucí družstva oznámí rozhodčímu, že pes označil.

Pokud však vedoucí družstva využije pomoc a nechá odvést psa z místa označení, aby použil dalšího psa k potvrzení nálezu, bude nalezení osoby ohodnoceno pouze 30 body.

Každá nenalezená osoba bude hodnocena 0 body.

Za každé chybné označení bude strženo 60 bodů. Označení nálezkou nebo vystavováním, při kterém pes nepovede svého psovoda přímou cestou k ukryté osobě, bude považováno za chybné.

Plošné vyhledávání

Záleží na družstvu, jaké si vybere prostředky a taktiku řešení.

Hledat popř. najít může současně více psů. Vedoucí družstva určí, která dvojice (psovod a pes) z jeho družstva půjde do nasazení nebo se má z něho vrátit. Během vyhledávání musejí být nasazeny všechny tři dvojice družstva, které se účastní soutěže.

Členové družstva by měli spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Druh označení záleží na psech. Vedoucí družstva oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledávání, jakým ze tří způsobů označují psi v jeho družstvu. Psi v družstvu nemusejí používat stejný způsob označování.
Nejvyšší počty bodů za plošné vyhledávání

Nejvyšší počet bodů 260 bodů

Nalezení 3 ukrytých osob, každá za 60 bodů 180 bodů

Spolupráce a kázeň soutěžního družstva 30 bodů

Vedoucí družstva (taktika a její realizace) 50 bodů
Všeobecná ustanovení:
Prohledávaný prostor: cca. 50.000 m², minimálně z 50 % zakrytý terén nebo budova.
Ukryté osoby: 3 osoby.
Psovi může být umožněn vizuální a/nebo dotykový kontakt, možné jsou však také pro terén typické úkryty, jako např. posedy, které pes nevidí a ani na ně nedosáhne. Ukryté osoby mají od sebe ležet ve vzdálenosti nejméně 10 m. Úkryty do 2 m výšky jsou dovoleny. Použité úkryty lze použít i opakovaně.
Osoby musí zaujmout svou polohu 15 minut před uvedením psa. Ukryté osoby jsou asistenty rozhodčího; musí ležet nebo sedět a chovat se naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly.
Pomocníci: do 15 minut před začátkem vyhledávání je prostor sutin křížem krážem procházen nejméně 3 osobami s jedním zkušebním psem, bezprostředně před uvedením a během práce psa prostor sutin křížem krážem projde skupina nejméně 3 osob bez psa.
Doba vypracování – maximálně 20 minut.
Prováděcí ustanovení:

Soutěžní družstvo musí se svými psy vyčkat mimo dohled na zavolání. Soutěžní družstvo obdrží popis situace ve formě náčrtku nebo mapy. Prohledávaný prostor je buď vymezený vizuálně nebo jeho hranice jsou jasně rozpoznatelné. Družstvu bude kromě toho uvnitř prohledávaného prostoru přiděleno místo, ve kterém se bude smět pohybovat. Vedoucí družstva nesmí vstoupit do vlastního prohledávaného prostoru, psovod až poté, co pes označí, a/nebo na pokyn rozhodčího. Vedoucí družstva může použít každý systém vyhledávání, který se zdá být vhodným, a také libovolný počet psů. Rozhodčí musí být vedoucím družstva co možná nejpřesněji informován o zvolené taktice.
Povolené způsoby označování:
vyštěkávání
přinesení nálezky
vystavování

S připraveností družstva k vyhledávání, kterou oznamuje rozhodčímu vedoucí družstva, a startovním signálem rozhodčího začíná běžet čas.

Druh označení záleží na dvojici (psovod + pes).

Plošné vyhledávání končí, když vedoucí družstva ohlásí třetí označení, nebo uplynutím maximální doby pro vyhledávání.

Úkol končí oznámením hodnocení ze strany rozhodčího.
Hodnocení:

Za každou nalezenou osobu bude uděleno 60 bodů nezávisle na kvalitě označení, jakmile vedoucí družstva oznámí rozhodčímu, že pes označil. Za viditelné obtěžování nalezené osoby psem může být strženo až 18 bodů.

Každá nenalezená osoba bude hodnocena 0 body.

Za každé chybné označení bude strženo 60 bodů. Označení nálezkou nebo vystavováním, při kterém pes nepovede svého psovoda přímou cestou k ukryté osobě, bude považováno za chybné.

Každé zranění ukryté osoby bude mít za následek diskvalifikaci družstva z celé soutěže.

 

Záchranné stopování

Záleží na družstvu, jaké si vybere prostředky a taktiku řešení.

Výměnu vyhledávací dvojice (psovod a pes) určuje vedoucí družstva. Během vyhledávání musejí být nasazeny všechny tři dvojice družstva, které se účastní soutěže.

Členové družstva by měli spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Psi označují vsedě, vleže nebo ve stoje, případně aportováním.
Nejvyšší počty bodů v záchranném stopování

Nejvyšší počet bodů 260 bodů

Nástup na stopu 10 bodů

Sledování stopy 50 bodů

Identifikační předmět 20 bodů

8 předmětů (po 10-ti bodech) 80 bodů

Nalezení osob 80 bodů

Spolupráce a kázeň soutěžního družstva 10 bodů

Vedoucí družstva (taktika a její realizace) 10 bodů
Všeobecná ustanovení:
Cizí stopa: 3.000 kroků (délka kroku 70 cm), stáří: 180 minut. 7 pravoúhlých nebo tupých lomů.

Stopa by měla vést co možná nejpřirozeněji se změnou terénu a za přizpůsobení se terénu. Terén může tvořit les, louka, polní plocha a dále přechody přes cestu nebo silnici.
Kladeč jde po celou dobu pokládání stopy normálním krokem, nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát. Rozhodčímu předá přesný plán stopy se všemi potřebnými informacemi o jejím průběhu, jako pořadí předmětů a nápadné body. Nákres s označením GPS polohy je povolený.
Výchozí prostor: dobře napachovaný identifikační předmět kladeče (maximálně o velikosti boty, povoleny jsou též kusy obležení zredukované na tuto velikost) na ploše 30 m x 30 m. Základní linie tohoto prostoru je označená zleva a zprava. Kladeč vstoupí z pravé nebo levé boční strany do výchozího prostoru, ve kterém zanechá identifikační předmět, který značí vlastní nášlap (začátek stopy). Po krátkém setrvání se kladeč vydá normálním tempem požadovaným směrem.
předměty: 8 číslovaných, dobře napachovaných předmětů denní potřeby kladeče, maximálně o velikosti boty, které se svou barvou výrazně neliší od terénu.
Předměty nesmějí být pokládány vedle stopy, nýbrž do stopy. Předměty musejí být pokládány nejméně 20 metrů před nebo za lomem.
Kladeč musí každé odložení předmětu zaznamenat do náčrtu stopy. Předměty jsou kromě toho opatřeny značkou nebo přesně popsány.
Konec stopy: kladeč ležící na konci stopy.
Kladeč se musí nacházet na konci stopy nejméně 30 minut před uvedením psa na stopu.
Doba vypracování: maximálně 60 minut včetně nalezení identifikačního předmětu.
Prováděcí ustanovení:

Při vypracování kladečem položené stopy nemusí pes jít po stopě klasickým sportovním způsobem, nýbrž může šmejdit. Rozhodující je chronologická posloupnost při vypracování stopy s označením předmětů a nalezením kladeče.

Po zavolání družstva rozhodčí jasně popíše záchrannému družstvu prostor, ve kterém se nachází začátek stopy. Pes připravený ke stopování může být vedený na volno nebo na 10 metrovém vodítku připoutaném k řetízkovému obojku nebo postroji. Označuje-li pes nálezkou, musí mu být připnuta před začátkem práce. Ostatní psi záchranného družstva budou vedeni na vodítku připnutém k řetízkovému obojku nebo postroji.

Přípustný způsob označování předmětů je uchopení předmětu nebo vystavování, a to i střídavě. Pokud pes označuje předmět uchopením, může zůstat stát, posadit se nebo se vrátit k psovodovi. Vystavovat pes může vleže, vsedě nebo ve stoje. Mezi přípustné způsoby označení kladeče patří vyštěkání, přinesení nálezky nebo vystavování. Před začátkem práce na stopě oznámí vedoucí družstva rozhodčímu, jakým způsobem označují psi v družstvu osobu. S připraveností družstva ke stopování a po startovním povelu rozhodčího začíná běžet čas.

Práci na stopě začíná dvojice určená vedoucím družstva. Rozhodčí seznámí vedoucího družstva s výchozím prostorem, za kterým se může vedoucí družstva volně pohybovat. První psovod odpoutá svého psa z vodítka a pobízí ho k vyhledání identifikačního předmětu. Pes musí nalézt identifikační předmět do tří minut, psovod ho smí přitom podporovat zvukovými nebo posunkovými povely. Poté, co pes nalezne hledaný předmět, si ho psovod připoutá a zahájí vypracování stopy.

Pokud pes nenalezne identifikační předmět, avšak zcela jasně zachytí stopu, smí psovod po hlášení vedoucímu družstva, který následně informuje rozhodčího, následovat svého psa, nebo s připoutaným psem vyčkat na vystřídání jiným členem svého družstva.

Pokud pes nenalezne identifikační předmět ani nezachytí stopu, může vedoucí družstva po uplynutí tří minut nasadit jinou dvojici ze svého družstva. Druhá dvojice bude uvedena k identifikačnímu předmětu, od něhož začne s vypracováním stopy.

Pes má při vypracování sledovat stopu kladeče. Psovod musí jít za psem ve vzdálenosti 10 m, a to i tehdy, pokud pes vypracovává stopu na volno.

Rozhodčí při vypracovávání stopy následuje družstvo v přiměřené vzdálenosti. Pokud se záchranné družstvo odchýlí od stopy více než cca. 30 m, rozhodčí práci přeruší.

Psovodi mohou přerušit stopování a požadovat přestávku. Přestávky jsou však činěny na úkor celkového časového limitu.

Psovodi mohou během práce na stopě očišťovat psovi hlavu, oči a čenich, případně mu mohou dát vodu.

Pes musí označit nalezený předmět ihned a bez ovlivňování psovodem. Psovod potvrdí rozhodčímu nález zvednutím předmětu.

Když pes dojde ke kladeči, psovod se musí ihned zastavit. Pes musí jasně označit nalezení kladeče bez ovlivňování psovodem.

K odhlášení jdou vedoucí družstva a psovodi s připoutanými psy k rozhodčímu, kde zaujmou základní postoj. Vedoucí družstva předá nalezené předměty. Úkol končí oznámením hodnocení ze strany rozhodčího.
Hodnocení:

Pes se má při provádění stopy chovat pozitivně a předměty označovat s jistotou. Odchylování se psa od stopy není chybou.

Nalezení identifikačního předmětu je hodnoceno 20 body. Pokud však identifikační předmět označí až druhá dvojice, je nález hodnocen 0 body. Druhá dvojice může získat pouze body za zachycení stopy, jejichž plná výše činí 10 bodů.

Každý nenalezený předmět nebo předmět, který pes nalezne s pomocí, bude hodnocen 0 body. Jako nenalezený se hodnotí též každý předmět, který není přinesen v chronologickém pořadí nebo který není označen nasazeným psem se bez náhrady škrtá.

Za viditelné obtěžování kladeče psem lze strhnout až 24 bodů.

Nepovede-li pes psovoda při označování nálezkou nebo vystavováním přímo ke kladeči, bude označení považováno za chybné.

Zranění kladeče bude mít za následek diskvalifikaci družstva z celé soutěže.

 

Poslušnost a dovednost při vyhledávání v lavinách (U+G-L)

Poslušnost je bezpodmínečně nutná k řešení mnoha úkolů a situací a dále při spolupráci psovoda a psa. Pes právě tak potřebuje dovednost, jistotou pohybu a zběhlost v co možná nejrozdílnějších oblastech. Výběr cviků je orientován na nejdůležitější požadavky, které se v této disciplíně kladou na záchranného psa.
Nejvyšší počty bodů za poslušnost a dovednost při vyhledávání v lavinách

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 3 x 10 bodů

Cvik 2: Ovladatelnost psa na vzdálenost 3 x 10 bodů

Cvik 3: Nesení psa a jeho předání 3 x 10 bodů

Cvik 4: Aport volný 10 bodů

Cvik 5: Práce s lavinovým vyhledávačem 10 bodů

Cvik 6: Následování psovoda ve stopě 10 bodů

Cvik 7: Vysílání na cíl 10 bodů

Cvik 8: Jízda dopravním prostředkem 10 bodů

Cvik 9: Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Cvik 10: Odložení při vzdálení se psovoda 3 x 10 bodů
Všeobecná stanovení:

U+G+L se provádí na sněhu.

Při přihlašování a odhlašování u rozhodčího jsou psi na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a řetízkový obojek. Družstvo běží v řadě vedle sebe, vedoucí družstva vlevo a tři psovodi se psy po jeho pravé straně. Vedoucí družstva může určit pořadí, v jakém budou členové družstva soutěžit, které ale musí zůstat zachováno po celou dobu poslušnosti a dovednosti (U+G-L). Vedoucí družstva vede družstvo a může mu velet.

Rozhodčí zkouší ovladatelnost bez vodítka, ovladatelnost psa na vzdálenost, nesení psa a jeho předání a odložení při vzdálení se psovoda jako skupinovou práci.

Záleží na psovodovi, jaký povel si zvolí pro provedení cviku, musí však jít o krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem platí za jeden zvukový povel. Posunkové povely jsou možné pouze tehdy, pokud jsou výslovně povoleny. Potřebuje-li pes k provedení cviku druhý povel, bude hodnocení sníženo o dvě známky.

Psi mají cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Fáze mezi jednotlivými cviky nebudou hodnoceny. Krátké motivování psa mezi jednotlivými cviky a jeho pochválení po skončení cviku je povoleno. Před začátkem dalšího cviku musí psovod se psem zaujmout nový základní postoj.

V základním postoji sedí psi těsně a rovně u levého boku psovodů lopatkou vždy v úrovni kolen psovodů. Při odvolání psů z čelního předsednutí do základního postoje mohou psi zajmout polohu přímo nebo oběhnutím psovoda.

Každý cvik začíná na pokyn rozhodčího.

Pořadí cviků 4 – 9 je stanoveno. Psovod se psem předvede po dvou cvicích (č. 4 a 5, č. 6 a 7 a č. 8 a 9) jako blok. Vedoucí družstva určí, který psovod se psem předvede jaký blok cviků.
Prováděcí ustanovení:
1. Ovladatelnost bez vodítka 3 x 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Zasněžená plocha o minimálním rozměru 50 x 70 metrů základní plochy.

Schéma pro ovladatelnost bez vodítka připojené v příloze musí být dodrženo. Rozhodčí smí učinit pouze jedinou výjimku, že na základě místních poměrů změní směr úhlů, což musí učinit pro všechny zkoušené stejně.

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob včetně 2. psovoda, ve skupině budou dvě osoby s připoutaným psem (pes a fena). Skupina se nenuceně pohybuje křížem krážem.
Povolené povely psovoda:
Buď krátký zvukový nebo posunkový povel k chůzi u nohy, který je možné udělovat znovu při každém vykročení nebo každé změně způsobu chůze.
Provedení cviku:

Vedoucí družstva vede svou skupinu a smí udělovat základní povely pro vykročení, obraty, změny způsobu chůze a zastavení.

Ze základního postoje musí psi následovat psovoda po zvukovém povelu k noze pozorně, radostně a přímo, vždy rovně u levého boku psovoda lopatkou v úrovni kolen psovoda, a dále se musí při zastavení samostatně, rychle a rovně posadit.

Na začátku cviku jde družstvo, složené z vedoucího a tří dvojic (psovod + pes), bez zastavení 50 kroků po středové linii přímým směrem v normálním tempu chůze; po obratu čelem vzad a dalších 10 - 15 krocích předvede poklus a pomalou chůzi, vždy nejméně 10 kroků. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně jde družstvo několik kroků v normální chůzi, předvede bez změny způsobu chůze první obrat 20 – 25 kroků, druhý obrat 25 – 30 kroků, obrat čelem vzad, po dalších 10 – 15 krocích normální chůze se zastaví a zůstane stát v základním postoji. Po dalších 10 – 15 krocích v normální chůzi následuje obrat 20 – 25 kroků v normální chůzi zpět ke středové linii, kde zaujme základní postoj.

Ze základního postoje předvedou tři dvojice (psovod + pes) na pokyn vedoucího družstva, jednotlivě za sebou, dílčí cvik průchod skupinou osob.

Skupina osob se pohybuje do kruhu ve směru hodinových ručiček.

Ze základního postoje obchází dvojice normální chůzí, proti směru hodinových ručiček, v těsné blízkosti skupinu osob. Každý zkoušený pes se musí přímo potkat se psem vedeným ve skupině osob. Dvojice se jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté psovod provede svého psa normální chůzí s obraty ve formě osmičky skupinou osob, zastaví se uprostřed a pes samostatně zaujme základní postoj. Dvojice následně normální chůzí opustí skupinu a zařadí se zpátky do svého družstva, kde zaujme základní postoj.

Při provádění ovladatelnosti bez vodítka budou na pokyn rozhodčího vystřeleny dvě rány (ráže 6 - 9 mm). Psi se musí k výstřelům zachovat lhostejně.
Hodnocení:

Předbíhání, vychylování se psa do stran, zpožďování psa, pomalé nebo váhavé šikmé usedání, sklíčenost psa anebo dodatečné zvukové povely a pomoc tělem psovoda snižují odpovídajícím způsobem hodnocení.

Předvede-li se pes při střelbě plaše, bázlivě nebo agresivně, je ze zkoušky vyloučen. Reaguje-li pes na výstřel lehce nejistě nebo výbojně, bude hodnocen podmíněně chybně, pokud zůstává i nadále ovladatelný. Plný počet bodů může získat pouze pes s lhostejným chováním vůči střelbě a hluku. Při diskvalifikaci psa zbytek družstva pokračuje. Diskvalifikovaný pes dostane za ovladatelnost a poslušnost 0 bodů a nesmí pokračovat v dalších disciplínách soutěže. Počet bodů, které získal předtím v pachové práci, se však započítává.
2. Ovladatelnost psa na vzdálenost 3 x 10 bodů
Povolené povely psovoda:
Krátký zvukový nebo posunkový povel k chůzi u nohy, který je možné udělovat znovu při každé fázi cviku a při závěrečném postavení se do základního postoje;
zvukový povel pro každé přivolání;
buď jeden zvukový nebo jeden posunkový povel k usednutí;
buď jeden zvukový nebo jeden posunkový povel k odložení ve stoje;
buď jeden zvukový nebo jeden posunkový povel k odložení v leže.
Provedení cviku:

Cvik předvádějí všechny tři dvojice (psovod + pes) na pokyn vedoucího družstva synchronně, ne však po souběžné linii (viz schéma 2).

Vedoucí družstva vede družstvo a smí udílet základní povely pro vykročení, usednutí, instruování psovodů, přivolání psů, odložení ve stoje, odložení v leže, přivolání a základní postoj. Jde společně s psovody v jednotlivých fázích cviku až do okamžiku odložení psů v sedě, kdy zůstává stát. Z tohoto místa může pokračovat ve vedení svého družstva.

Vedoucí družstva a tři psovodi, každý s nepřipoutaným psem u nohy, vykročí ze základního postoje přímým směrem. Po přibližně 10-ti až 15-ti krocích psi na zvukový povel „sedni“ a/nebo posunkový povel rychle sednou, aniž by psovodi přerušili či měnili způsob chůze nebo se ohlíželi. Po dalších cca. 40-ti krocích v přímém směru se psovodi zastaví a otočí čelem ke svým klidně sedícím psům. Na pokyn rozhodčího umožní vedoucí družstva psovodům přivolat si své psy za použití zvukového povelu. Jakmile psi rychle a radostně doběhnou přibližně na polovinu vzdálenosti, dají psovodi zvukový povel k „odložení ve stoje“ nebo posunkový povel, po kterém se psi musí ihned zastavit. Na opětovný pokyn rozhodčího a v koordinaci s vedoucím družstva si psi na zvukový povel k „lehnutí“ nebo posunkový povel lehnou. Na další pokyn rozhodčího a v koordinaci s vedoucím družstva si psovodi přivolají své psi za použití zvukového povelu „ke mně“. Psi mají přiběhnout radostně, rychle a mají se těsně posadit před své psovody. Na zvukový nebo posunkový povel psi zaujmou základní postoj.
Hodnocení:

Za chyby v provedení jednotlivých fází cviku, pomalé, neklidné nebo pozdní usednutí, zastavení, ulehnutí, příliš pomalé přicházení a předsednutí bude odpovídajícím způsobem sníženo hodnocení.

Za každou jinou než požadovanou polohu psa budou sraženy 2 body.
3. Nesení psa a jeho předání 3 x 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Startovní pozice: psy lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště.

Tři pomocníci.
Povolené povely psovoda:
Jeden zvukový nebo posunkový povel pro startovní pozici, k „přivolání“ a k „uvedení do základního postoje“.
Provedení cviku:

Během provádění celého cviku běží družstvo paralelně vedle sebe, vedoucí družstva vlevo, vedouce své družstvo, a tři psovodi po jeho pravé straně.

Ze základního postoje smí psovodi udělit svým psům zvukový nebo posunkový povel k zaujetí startovní pozice, která usnadní zvedání psů. Kontroly odstupu psovodů a jejich psů nejsou na chybu.

Ke zvedání psů lze použít zvýšené stanoviště, vedoucí družstva však musí zajistit harmonii provádění cviku.

Psovodi nesou své psy cca. 10 m rovným směrem a poté je předají druhé osobě. Vedoucí družstva a psovodi zůstanou stát a druhé osoby poponesou psy dalších 10 m a pak postaví na zem. Psi zůstanou stát na místě, kde byli postaveni, dokud je psovodi na pokyn rozhodčího a vedoucího družstva nepřivolají k sobě za použití zvukového nebo posunkového povelu. Psi mají přiběhnout rychle, radostně a mají se těsně posadit před své psovody. Na zvukový nebo posunkový povel psi zaujmou základní postoj.

Psi nesmějí ke svým psovodům ani k pomocným osobám projevit útočnost. Při nesení musí být psům umožněn volný pohyb ocasu.
Hodnocení:

Psovi, který při nesení nespolupracuje, chová se neklidně, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem vymaňuje, bude odpovídajícím způsobem sníženo bodové hodnocení.

Pes, který bude při provádění tohoto cviku seskakovat, bude hodnocen známkou nedostatečně.

Přílišná plachost nebo útočnost vůči psovodům nebo pomocným osobám vede k diskvalifikaci. Při diskvalifikaci jednoho psa zbylá část družstva pokračuje. Diskvalifikovaný pes dostane za poslušnost a dovednost 0 bodů a nesmí dál pokračovat v soutěži. Body, které získal do okamžiku své diskvalifikace za pachovou práci, však budou započítány.
4. Aport volný 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Předmět běžné potřeby psovoda, který má psovod u sebe během provádění celého oddílu zkoušky.
Povolené povely:
Jeden zvukový nebo posunkový povel k „přinesení předmětu a „zaujmutí základního postoje“;
jeden zvukový povel k „odevzdání předmětu“.
Provedení cviku:

Psovod ze základního postoje odhodí jeden předmět běžné denní potřeby do vzdálenosti asi 10-ti kroků. Zvukový nebo posunkový povel k „přinesení“ může být dán, až když odhozený předmět leží klidně. Pes, který sedí nepřipoutaný vedle svého psovoda, má na jeden zvukový nebo posunkový povel k „přinesení“ rychle doběhnout k předmětu, tento ihned uchopit a stejně rychle jej přinést svému psovodovi. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu jej psovod po krátké přestávce zvukovým povelem k „puštění“ neodebere. Na zvukový nebo posunkový povel pes zaujme základní postoj.

Psovod nesmí v průběhu celého cviku opustit své stanoviště.
Hodnocení:

Příliš pomalé odhození předmětu nebo pomoc psovoda, i když neopustí své stanoviště, dále chyby v provedení základního postoje, pomalé vyběhnutí, chyba při uchopení, pomalé přiběhnutí, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a ukončení cviku budou hodnoceny ztrátovými body.

Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, bude cvik hodnocen nedostatečně.

Pokud pes nepřinese aport, bude cvik hodnocen 0 body.
5. Práce s lavinovým vyhledávačem 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:
Zasněžená plocha, 10 m x 10 m, jasně vyznačená;
1 lavinový vyhledávač jako vysílací stanice;
1 lavinový vyhledávač jako přijímací stanice.
Vedoucí družstva při přihlašování se k dovednosti a poslušnosti při vyhledávání v lavinách oznámí, zda jeho družstvo použije vlastní přístroj nebo přístroj pořadatele.
Provedení cviku:

Úkolem psovoda je v časovém období max. 5 minut lokalizovat uvnitř označeného území lavinový vyhledávač, který bude zahrabán v hloubce cca. 0,30 m, vyhledávač vyhrabat a předat rozhodčímu. Každý psovod si může zvolit vlastní taktiku.
Hodnocení:

Při překročení maximální doby bude cvik hodnocen 0 body.
6. Následování psovoda ve stopě 10 bodů
Povolené povely psovoda:
Jeden zvukový a/nebo jeden posunkový povel k „následování psovoda ve stopě“;
buď jeden zvukový nebo jeden posunkový povel k „uvedení do základního postoje“
Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým u nohy na volno sedícím psem základní postoj. Ze základního postoje se psovod se psem vydá na rozhodčím určenou trasu o celkové délce cca. 500 m. Psovod udělí psovi na začátku vypracování zvukový povel k „následování psovoda ve stopě“ a/nebo posunkový povel, který smí během chůze vícekrát opakovat. Pes musí ze základního postoje ihned vejít do stopy a jít ve stopě psovoda, aniž by na psovoda dotíral nebo mu překážel. Tento cvik se provádí na lyžích určených k turistice nebo na sněžnicích.
Hodnocení:

Vystupování psa ze stopy, ukvapená nebo naopak příliš pomalá chůze psa ve stopě psovoda bude odpovídajícím způsobem penalizována.
7. Vysílání na cíl 10 bodů
Předpoklady pro provedení:

6 značek (např. pylony, praporky, štítky, tyčky).
Povolené povely psovoda:
Jeden zvukový a posunkový povel na každé vyslání;
jeden zvukový povel k přiběhnutí zpět;
a buď jeden zvukový a/nebo posunkový povel pro základní postoj.
Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým psem základní postoj uprostřed základní linie, čelem ke středové linii. Na pokyn rozhodčího vyšle psovod svého psa za použití zvukového a posunkového povelu k vyslání k první značce. Pes se musí rychle oddělit od psovoda a cílevědomě, sám a v těsné blízkosti oběhnout určenou značku. Po provedení první části cviku si psovod přivolá psa zvukovým povelem k přivolání k sobě a ještě v pohybu ho vyšle za použití dalšího zvukového a posunkového povelu k další značce.

Jakmile pes oběhne druhou značku, psovod, který se normálním krokem pohybuje po středové linii směrem dopředu, ho přivolá zvukovým povelem k sobě a poté psa vyšle za použití zvukového a posunkového povelu k další značce. Analogicky postupuje až do poslední značky, po jejímž oběhnutí si zvukovým povelem přivolá psa zpět k sobě a nechá ho předsednout. Za použití dalšího zvukového nebo posunkového povelu uvede psa do základního postoje.

Psovod nesmí během provádění cviku opustit středovou linii. Kontrola vzdálenosti při vysílání psa ke značkám není chybou.
Hodnocení:

Nedostatky v ovladatelnosti, plynulém a cílevědomém vyběhnutí, těsném obíhání značek nebo změně rytmu budou odpovídajícím způsobem penalizovány.

Pokud psovod poběží se psem a opustí středovou linii, bude cvik hodnocen nedostatečně.
8. Jízda dopravním prostředkem 10 bodů
Předpoklady k provedení cviku:

Dopravní prostředek:
rolba, sedačková lanovka, vrtulník apod.
Povolené povely psovoda:
jeden zvukový a/nebo jeden posunkový povel k „naskočení do dopravního prostředku“;
jeden zvukový povel k „setrvání v dopravním prostředku“;
buď jeden zvukový nebo jeden posunkový povel k „uvedení do základního postoje“.
Provedení cviku:

Psovod a pes zaujmou v dostatečné vzdálenosti od dopravního prostředku základní postoj. Použít lze všechny běžné dopravní prostředky za předpokladu dodržení bezpečnostních ustanovení. Pes do dopravního prostředku nastoupí, naskočí nebo bude vyzvednut. Pes se musí po celou doby přepravy chovat klidně a nenuceně. Po ukončení jízdy nebo letu psovod se svým psem vystoupí, postaví ho na zem vedle jízdní dráhy a za použití zvukového povelu k „uvedení do základního postoje“ s ním zaujme základní postoj.
Hodnocení:

Za nejisté chování bude odpovídajícím způsobem sníženo bodové hodnocení.

V případě, že pes při nastupování nebo vystupování nebude spolupracovat, bude cvik hodnocen 0 body.

V případě, že pes se bude pokoušet seskočit, ??? (v německém textu i v upravené verzi věta dále nepokračuje)
9. Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů
Předpoklady k provedení cviku:

Nářadí:
1 značka pro startovací místo;
1 značka pro středové místo;
3 výrazné objekty ve vzdálenosti 40 m,
(batoh, kusy oblečení a podobné).
Povolené povely psovoda:
Jeden zvukový a posunkový povel k „vyběhnutí ke středové značce“;
jeden zvukový povel k zastavení;
po jednom zvukovém a posunkovém povelu pro vyběhnutí k vyznačeným objektům;
po jednom zvukovém povelu pro setrvání na každém ze tří označených objektů;
buď jeden zvukový nebo posunkový povel k přivolání;
buď jeden zvukový nebo posunkový povel k uvedení do základního postoje.
Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým psem základní postoj ve výchozím bodě. Psovod na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou polohu, vysílá svého psa zvukovým povelem k „vyběhnutí ke značce“ a jedním posunkovým povelem k jasně označenému bodu, který leží ve vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes doběhne k požadovanému bodu, obdrží zvukový nebo posunkový povel k „zastavení“. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou polohu, zvukovým povelem k „vyběhnutí k vyznačeným bodům“ a posunkovým povelem k prvnímu určenému bodu. Na zvukový povel se má pes zastavit. Psovod jej pak vysílá zvukový a posunkovým povelem k dalšímu bodu, u kterého se má pes také zastavit. Totéž platí i pro třetí určený bod.

Z třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým povelem k „přivolání“ a posunkovým povelem zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový povel pro „základní postoj“ nebo posunkový povel pes zaujímá základní postoj.

Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku los. Ve spojení s posunkovými povely ukazujícími směr je povolen vždy jeden výpad.
Hodnocení:

Váhavé vyběhnutí k první značce nebo některému z určených bodů, silné vychýlení se z ideální linie, změna tempa, váhavé setrvání u značky nebo svévolné opuštění určeného cílového bodu, pomoc ze strany psovoda jako více povelů nebo chyby při ukončení cviku budou odpovídajícím způsobem penalizovány.

Při nedodržení rozhodčím určeného pořadí označených objektů nebo opuštění stanoviště psovodem bude cvik hodnocen nedostatečně.
10. Odložení při vzdálení se psovoda 3 x 10 bodů
Předpoklady pro provedení cviku:

Tři označená místa pro psy a tři označená místa pro feny.
Povolené povely psovoda:
Po jednom zvukovém nebo posunkovém povelu k „odložení“;
buď jeden zvukový nebo posunkový povel k „posazení se“.
Provedení cviku:

Po cviku 3 se družstvo vydá na místo, které určí rozhodčí. Na znamení vedoucího družstva odloží psovodi své psy za použití zvukového nebo posunkového povelu k „odložení“, aniž by u nich zanechali nějaký předmět. Tři psovodi a vedoucí družstva odejdou nejméně 40 kroků do druhého místa, které určí rozhodčí, a zůstanou klidně stát otočeni ke psům.

Na pokyn rozhodčího si první psovod vyzvedne svého psa a předvede s ním cviky 4 a 5. Po ukončení cviků odloží svého psa zpátky na určené místo a zařadí se do svého družstva.

Druhý psovod za obdobného postupu předvede cviky 6 a 7, třetí psovod cviky 8 a 9.

Odložení psi musí bez jakéhokoliv ovlivňování psovodem zůstat klidně ležet po celou dobu předvádění cviků 4 až 9.

Družstvo se na pokyn rozhodčího vrátí ke svým psům a psovodi dají na nový pokyn rozhodčího a znamení vedoucího družstva zvukový povel k „posazení“. Psi se musí rychle a přímo posadit.
Hodnocení:

V případě, že pes leží neklidně, příliš brzy vstane/sedne si nebo při vyzvednutí jde naproti svému psovodovi, dále v případě neklidného chování psovoda nebo poskytování další skryté pomoci budou uděleny příslušné penalizační body.

Pokud pes na určeném místě nezalehne, nýbrž zůstane stát či sedět, aniž by však opustil místo svého odložení, bude cvik tohoto psa hodnocen nedostatečně.

Vzdálí-li se pes z místa odložení o více než tři metry, bude cvik tohoto psa ohodnocen 0 body.

Tato část zkoušky končí odhlášením družstva a sdělením hodnocení ze strany rozhodčího.

 

Vyhledávání v lavinách

Záchranné družstvo provádí vyhledávání s nasazenými lyžemi určenými pro turistiku nebo se sněžnicemi.

Záleží na družstvu, jaké si vybere prostředky a taktiku řešení.

Hledat popř. najít může současně více psů. Vedoucí družstva určí, která dvojice (psovod a pes) z jeho družstva půjde do nasazení nebo se má z něho vrátit. Během vyhledávání musejí být nasazeny všechny tři dvojice družstva, které se účastní soutěže.

Členové družstva by měli spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Druh označení záleží na psech.
Nejvyšší počty bodů za vyhledávání v lavinách

Nejvyšší počet bodů 260 bodů

Nalezení osob: 3 osoby, každá za 60 bodů 180 bodů

Spolupráce a kázeň soutěžního družstva 30 bodů

Vedoucí družstva (taktika a její realizace) 50 bodů
Všeobecná ustanovení:
Prohledávaný prostor: cca. 25.000 m².
Prohledávaný prostor bude z důvodu možnosti kontroly práce a viditelnosti hranic vymezen vlajkami.
Ukryté osoby: 3 osoby, zakryté dvoumetrovou vrstvou sněhu.

Psovi nesmí být umožněn žádný zrakový a/nebo dotykový kontakt, zakrytí osob má být velmi nenápadné. Ukryté osoby musí ležet od sebe ve vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité úkryty lze použít i opakovaně

Ukryté osoby musí zaujmout svou polohu 20 minut před uvedením psa. Při zahrabávání osob musí být dodržena příslušná bezpečnostní opatření. Ukryté osoby jsou asistenty rozhodčího a musí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly. Není bezpodmínečně nutné, aby označené osoby vystoupily z úkrytu. Nalezené osoby vyprošťují na pokyn rozhodčího pomocníci.
Pomocníci: bezprostředně před začátkem vyhledávání projdou prohledávaný prostor křížem krážem na lyžích nebo bez lyží nejméně 3 osoby.
Doba vypracování – maximálně 20 minut.
Prováděcí ustanovení:

Soutěžní družstvo musí se svými psy vyčkat mimo dohled na zavolání. Poté obdrží písemný popis situace a zadání úkolů v jazyce pořadatele nebo na žádost v anglickém nebo německém jazyce. Prohledávaný prostor, který je vizuálně vymezen, bude popsán verbálně. Vedoucí družstva může použít každý systém vyhledávání, který se zdá být vhodným a také libovolný počet psů. Rozhodčí musí být co nejpřesněji informován o zvolené taktice.

Psi musí nalezenou osobu označit zřetelně viditelně nebo slyšitelně.

S připraveností družstva k vyhledávání, kterou oznamuje vedoucí družstva, a startovním signálem rozhodčího začíná běžet čas.

Vedoucí družstva nesmí vstupovat do prohledávaného prostoru, psovod až na pokyn rozhodčího.

Druh označení záleží na dvojici (psovod + pes). Pokud pes označí, ohlásí psovod vedoucímu svého družstva místo označení. Psovod nesmí vstoupit do prohledávaného prostoru, dokud vedoucí družstva neoznámí rozhodčímu místo, kde pes lokalizoval ukrytou osobu. Rozhodčí až poté dá souhlas k vyzvednutí psa. Pes je vyzvedáván vždy přímou cestou.

Ve vyhledávání je možné znovu pokračovat poté, co psovodi a psi opustí prohledávaný prostor. Psovodi posílají psy k dalšímu prohledávání terénu vždy z vnější části. Posílání psů přímo z místa nálezu není povoleno.

Vyhledávání v lavinách končí, když vedoucí družstva ohlásí třetí označení, nebo uplynutím maximální doby pro vyhledávání.

Úkol končí oznámením hodnocení ze strany rozhodčího.
Hodnocení:

Za každou nalezenou osobu bude uděleno 60 bodů nezávisle na kvalitě označení, jakmile vedoucí družstva oznámí rozhodčímu, že pes označil.

Každá nenalezená osoba bude hodnocena 0 body.

Za každé chybné označení bude strženo 60 bodů. Nepovede-li pes psovoda při označování nálezkou nebo vystavováním psovoda přímo k ukryté osobě, bude označení považováno za chybné.

Přílohy

Schéma 1: Ovladatelnost bez vodítka

 

Schéma 2: Ovladatelnost na vzdálenost

 

 

Schéma 3: Vysílání na cíl

 

 

www.bordera.webnode.cz