Prováděcí pokyny poslušnosti

11.02.2011 08:36
Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka

Cílem cviku je, aby pes ve vzdálenosti 10 cm od nohy sledoval psovoda při chůzi, pomalé chůzi, poklusu a všech změnách směru pochodu nebo při obratech na místě. Větší vzdálenost psa od nohy nebo naopak příliš těsné sledování jsou chybou. Psovod dává psu povel při vykročení, změně pohybového rytmu a obratech na místě. Při obratu čelem vzad se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo přiřazením zepředu. Po předsednutí může pes rovněž zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obejitím nebo přiřazením zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé disciplíny. Vodítko drží psovod volně prověšené v levé ruce.
 
Průchod rušnou skupinou

Psovod se psem procházejí skupinou čtyř osob, které se nacházejí ve vymezeném prostoru a před vstupem psovoda do skupiny vytvářejí hluk (řehtačka, plechy, frkačka, zvon, buben apod.) Dvě z těchto osob mají na vodítku psy. Uprostřed skupiny se při zpětném průchodu psovod zastavuje a s jednou z osob se zdraví podáním ruky. Zkoušený pes se musí po celou dobu chovat klidně, nesmí projevovat bázeň ani agresivitu k lidem ani k přítomným psům.

Vysílání psa na cíl

Provádí se jedním směrem na vzdálenost 30 kroků. Pes se vysílá za chůze po úvodních 10 krocích a zastavuje se po dosažení cíle některou z poloh. Cílová překážka je tvořena pevnou deskou se zaoblenými hranami a s protiskluzovým povrchem (koberec) o rozměrech 100x100 cm, umístěnou na pevné konstrukci 50 cm vysoké se zakrytými boky. Variantním cílem je člun, saně apod. Psovod si jde pro psa, tři kroky před ním se zastavuje a přivolává psa k noze. Při druhé variantě provedení přivolává psovod psa po dosažení cíle a krátké pauze zpět na vzdálenost 30 kroků.

Přivolání psa

patří k nejzákladnějším prvkům výcviku. Cílem cviku je, aby pes na daný povel okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi. Pes je přivoláván povelem ke mně předsedá a na další povel k noze přisedá k noze psovoda. U cviků, kde se provádí přivolání po vysílání, nedoběhne-li pes minimálně do dvou třetin vzdálenosti, nelze ani přivolání hodnotit.

Odložení psa

probíhá při provádění cviků poslušnosti dalšího psa. Pes po dobu odložení nesmí vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet, ale není chybou jeho poloha vleže na levém či pravém stehně. Po celou dobu odložení je psovod součástí rušné skupiny osob.

Štěkání psa na povel

na vodítku nebo bez vodítka provádí psovod se psem v základním postoji nebo se psem ležícím ve vzdálenosti 10 m před ním. Pes na jeden pokynový a slovní povel minimálně třikrát zaštěká, aniž by přitom změnil polohu.

Polohy psa u nohy psovoda

provádí psovod se psem v základním postoji na vodítku nebo bez vodítka. Cvik se prověřuje dvojím provedením každé polohy. Při zaujímání poloh nesmí docházet ke změně stanoviště psa.

Plazení psa

se psovodem nebo samostatně je prováděno v úseku 10 m na zvukový povel, který lze během plazení dvakrát opakovat. Pokud psovod neplazí společně se psem, prochází úsek vzpřímeně normální chůzí vedle plazícího psa. Po dosažení vzdálenosti se psovod zastavuje a pes na povel usedá k jeho levé noze. Během cviku není pes na vodítku.

Aport předmětu odhozeného psovodem

je prováděn na vzdálenost 10-15 kroků a je možno použít libovolný předmět (rukavice, bota) s výjimkou potravy, činky nebo hračky psa. Menší vzdálenost než 10 kroků pro odhození aportu nelze připustit. Mezi odhozením, vysláním, odebráním a přiřazením psa k noze musí být dodrženy předepsané (3 s) pauzy.

Aport předmětu odhozeného nebo umístěného pořadatelem

se provádí přesně podle pokynů rozhodčího. Pořadatel stojící ve vzdálenosti 10-15 kroků od psovoda odhazuje předmět kolmo k ose jeho vysílání nebo umisťuje předmět na předepsaném místě. Psovod vysílá psa k přinesení až když předmět leží klidně na zemi.

Skok daleký

se provádí přes překážku 150 cm dlouhou jedním směrem. Pes na povel psovoda překonává překážku 20 cm vysokou, 100 cm širokou a 100-150 cm dlouhou s nastavitelnou vzdáleností. Překážka sestává z pevných postranic s pohyblivými textilními tkalouny, přes které pes skáče. Za překážkou se pes zastavuje povelem a psovod jde pro psa.

Skok vysoký

Pes na povel psovoda překonává překážku 80 cm vysokou a 100 cm širokou volným skokem jedním nebo oběma směry. Horní část překážky je opatřena pružnou částí (kartáče, proutí), aby bylo vyloučeno zranění psa. Za překážkou se pes zastavuje povelem a psovod jde pro psa.

Šplh psa

Pes na povel psovoda překonává překážku typu A buď 160 nebo 180 cm vysokou a 100 cm širokou jedním (psovod vychází současně se psem) nebo oběma směry. Překážka je tvořena dvěma dřevěnými stěnami spojenými v horní části tak, aby spodní okraje byly od sebe vzdáleny asi 120 cm. Horní část překážky musí být překryta pruhem koberce či podobného materiálu, aby nemohlo ve spoji obou částí dojít ke zranění tlapky psa. Povrch obou šikmých stěn je opatřen protiskluzovou úpravou a ve vzdálenosti 30 cm příčnými lištami poskytujícími při šplhu oporu.

Kladina pevná

Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 100 cm nad zemí s náběhovými prkny na obou koncích kladiny v úhlu 45 stupňů. Náběhová prkna jsou opatřena protiskluzovou úpravou. Překážka se překonává jedním (psovod jde současně se psem) nebo oběma směry.

Vodorovný žebřík

Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou dřevěným žebříkem 30 cm širokým a 300 cm dlouhým, umístěným na pevném stojanu 50 cm nad zemí s 5 cm širokými příčkami vzdálenými od sebe 30 cm a s náběhovým prknem opatřeným protiskluzovou úpravou a umístěným v úhlu 45 stupňů. Pes je povelem vyslán vpřed a v okamžiku, kdy překoná náběhové prkno a vstoupí všemi nohami na příčky, vychází psovod za ním. Na konci žebříku se pes sám zastavuje, psovod jej uchopí do náruče a sundává na zem do základního postoje.

Kladina vysoká se žebříky

Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 180 cm nad zemí s náběhovými žebříky na obou koncích kladiny umístěnými v úhlu 45 stupňů. Příčky žebříků jsou 5 cm široké, vzdálené od sebe 30 cm a mají protiskluzovou úpravu. Překážka se překonává jedním (psovod vychází současně se psem) nebo oběma směry.

Pohyblivá lávka na sudech

Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na dvou válcích o průměru 50 cm. Pohyb fošny na válcích musí být vymezen pevnými zarážkami v rozmezí 10 cm vpřed i vzad. Pes na povel vyskakuje na kladinu, zastavuje se, psovod poté vychází za ním a jde podél psa, na konci kladiny pes seskakuje k noze psovoda.

Kladina se sklopným bodem

Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na stojanu pod středem kladiny a tvořícím sklopný bod. Pes na povel vychází po kladině, přivede ji samostatně ke zhoupnutí a vyčká příchodu psovoda, na jehož úrovni pak překonává druhou polovinu překážky.

Tunel pro plazení

Překážka je tvořena plechovou nebo plastovou rourou 300 cm dlouhou o průměru 50 cm, která nemusí být rovná. Pes na povel vniká dovnitř a po jejím opuštění na druhé straně na povel ulehá. Po jeho ulehnutí jde psovod pro psa a povelem jej posazuje k noze..

Přesuny mezi jednotlivými překážkami nebo cviky

se provádějí na volno se psem u nohy. Vyžaduje se přesné provádění přechodů, případné srážky se uplatňují u navazujícího cviku.

Klid psa při nárazových hlucích

jako důkaz vyrovnanosti jeho nervové soustavy se přezkušuje mnoha variantními způsoby. Používají se řehtačky, trubky, tabule plechu, zvony, sirény, klaksony, všechny s cílem přiblížit prostředí velmi rušných praktických nasazení. Střelba ze startovací pistole nebo výstřel světlice mají přesně vymezena svá místa, např. překonávání kladiny směrem od psovoda nebo v úvodu sledování trasy lyží či člunu. Ráže použité pistole je stanovena na rozmezí 6-9 mm a jeden výstřel je vždy doplněn ještě dalším rušivým hlukem podle výběru pořadatele. Klid psa při nárazových hlucích se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky.

Chůze psa ve stopě lyží

Psovod na lyžích se psem u nohy dává povel "dozadu" a vychází na určenou trasu. Pes se zařazuje do stopy lyží v odstupu 2 až 3 m za psovodem, kde setrvává po celou dobu přesunu. Délka trasy je v 1. stupni 100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m a je zpravidla volena jako příchozí trasa ke speciálnímu cviku.

Sledování trasy člunu plaváním

Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes může člun sledovat po straně nebo vzadu, ale nesmí se od něho vzdalovat více než 5 m. Trasa člunu je v 1. stupni 100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m dlouhá.

Vyhledávání osob a předmětů po stopě

Pes opatřený postrojem na 10 m dlouhém stopovacím vodítku je uveden k začátku stopy a čichem sleduje stopu terénem zanechanou kladečem, jehož osoba leží na konci stopy. Pes tuto osobu označí štěkotem. Psovod má v povinné výbavě s sebou láhev s vodou, kterou podle vlastní úvahy může používat během stopy k napájení psa.

Vyhledávání osob a předmětů revírováním v přírodním terénu

Pes podle pokynových i zvukových povelů vydávaných psovodem prohledává postupně přírodní terén s ukrytými osobami. Účelem cviku je, aby pes vyhledal předepsaný počet pomocníků ve vymezeném prostoru a ve stanoveném limitu. Prostor pro průzkum terénu musí být takový, aby činnost psa byla zcela přesvědčivá. Přírodní terén musí obsahovat houštiny a porost, který je pro člověka nepřehledný. Pomocníci (figuranti) jsou vybaveni ochranným oděvem, který se nesmí barevně odlišovat od terénu (maskáče apod.).

Vyhledávání osob v sutinách pobořených domů

Průzkum prostorů imitujících budovy po zemětřesení či výbuchu musí vzhledem k množství nahromaděného materiálu obsahovat dostatek úkrytů a zároveň být ale pro pohyb psů zcela bezpečný (bez střepů apod.). Pes opatřený ochrannou dečkou s rolničkou a svítilnou prohledává podle pokynů psovoda hromady sutin a čichem zjišťuje místa zavalených úkrytů osob. Nalezené osoby označuje hrabáním a štěkotem. Při vyhledávání může být pes vybaven i ochrannými návleky na nohách (tzv. botičkami). Pro práci v temných prostorech (sklepy apod.) musí být pes vybaven lehkou výkonnou svítilnou, umístěnou na obojku pod krkem psa (např. cyklistická čelovka). Svítilna musí dostatečně osvětlovat terén před psem, aby byl zajištěn jeho bezpečný pohyb terénem.

Označování osob

Účelem cviku je, aby pes nalezl úkryty všech pomocníků a svým chováním psovodovi tato místa co nejpřesněji označil. Pes ukryté pomocníky oznamuje štěkotem. Nalezené osoby nesmí napadat, obtěžovat je či od nich odbíhat. Pomocník nesmí psa v průběhu cviku upozorňovat na místo svého úkrytu, dráždit jej ke štěkání nebo ovlivňovat jeho setrvání na místě úkrytu. Pokud pes označuje úkryt pomocníka, musí setrvat na místě a vytrvale štěkat až do příchodu psovoda. Jakmile pes značí úkryt, psovod zvednutím ruky hlásí nález a slovně doplňuje, o jaký druh nálezu se jedná (živá osoba ve výšce apod.). Pak na pokyn rozhodčího odchází k místu úkrytu osoby.

Vyhledávání osob a předmětů v zimním terénu (lavinách)

Pes opatřený ochrannou dečkou podle zvukových i pokynových povelů psovoda prohledává terén pokrytý souvislou sněhovou pokrývkou. Nalezené osoby v úkrytech označuje hrabáním a štěkotem.

Vyhledávání ve vodě

Pes opatřený vodním postrojem s madlem na hřbetě leží se psovodem na přídi člunu, který pomalu křižuje po vodní hladině. Pes čicháním po hladině lokalizuje přítomnost hledaného subjektu na dně, kterou oznamuje štěkotem.
 
 

 

www.bordera.webnode.cz